iszlám és politika

Manyasz Róbert Kázmér blogja

A Szláv Apostol a kalifa udvarában

2018. március 16. 08:27 - politics&islam

 

Mint a Tatooine Owen bácsit és Beru nénit szikkasztó két napja, úgy ragyog Konstantin/Cirill és Metód személye az ortodoxia egén, mint a szláv egyházak kettős csillaga. Szobraik Bulgáriától Macedónián és Szerbián át Szlovákiáig tartják kezükben az írást. (Nagy- és kisbetűs értelemben egyaránt.) Hatásuk éppen idáig, az egykori morva állam legészaknyugatibb szegletéig ért el.

S hagyjuk most elég jól dokumentált írás-teremtő munkásságukat s említsük meg az ifjabb testvér, Konstantin (826-869) egyik keleti utazását (a másik a kazár kagán udvarába vezetett), amelyet különös, de nem rendkívüli tudományos delegáció tagjaként még a szláv népek körében végzett tevékenysége előtt ejtett. Nem kisebb jelentőségű helyen, mint az abbászida kalifátus akkori székhelyén, Számarrában.

 xxx 

A muszlim seregek 674-678- ban, majd 717-718-ban ostromolták Bizáncot; sikertelenül. Az omajjád majd a korai abbászid kalifátus végül Dél-Anatóliáig tolta előre a thugúr-t. (Mondjuk így: fegyverszüneti határokat. E terminus technicus pontos iszlám vallásjogi értelmezése a mai - szoft és radikális - iszlám politikai gondolkodás és a napi politikai események megértése céljából is fontos - volna... De hát mit várhatunk a „szakértőktől”, a csongrádi győzőktől vagy a nagy-bendegúz sándoroktól, steindl boglárkáktól usw. Mindegy.)

A határvidéken - a két birodalomban éppen aktuális erőviszonyoknak megfelelően - tovább folytak a váltakozó szerencséjű csatározások, azonban ahogy az két vallás/kultúra/civilizáció tartós érintkezése során lenni szok, megkezdődött az eszmecsere is.  Különösen, miután Bizánc folyvást feladatának tekintette a muszlimok „vallási felvilágosítását”, a fiatal iszlám civilizáció pedig - éppen „életkori sajátosságának” köszönhetően, rendkívüli bírvággyal vetette bele magát más gondolati rendszerek megismerésébe.  

Ennek folyományaként futott fel éppen az abbászida konszolidáció idején (a 9. század eleje) a fordításirodalom, amelynek zászlóvivői éppen az arab-bizánci határvidékről, (Harrán és környéke, ma SanlıurfaTörökországban) származó szír keresztények voltak.  

Al-Ma’mún kalifa (813-833) fejlesztette fordítói-tudományos csúcsintézménnyé az apja, Hárún al-Rasíd (786-809) által alapított Bölcsesség Házát (بيت الحكمة), amelyben olyan kaliberek dolgoztak, mint az arab filozófus, al-Kindí (801-873), a perzsa matematikus, al-Khavárizmí (780-850), a nesztoriánus asszír tudós, Hunajn bin Iszhaq (809-873) vagy a harráni szabeus arab asztronómus Thábit bin Qurra (826-901). Hogy csak olyanokat említsek, akik posztunk főszereplőjének, Konstantinnak többé-kevésbé a kortársai voltak. 

S mindeközben - nem függetlenül a fordítói munka gyümölcseként megismert görög filozófia hatásaként - izgalmas ideológiai játszmák kezdődtek a kalifátus szellemi életében. Ománban már többször említettem az „iszlám racionalizmus” mozgalmát, a mu’tazilát. A Korán teremtettségéről s ezáltal az isteni egységről, a bűn és büntetés vagy az isteni igazságosság kérdéséről markáns és a szunnita mainstreamtől eltérő álláspontot tanító iskola éppen ebben az időben lett hivatalosan követendő irányzat.  

Ez a tény együtt járt a másként gondolkodók vegzálásával (így járt a hanbalita vallásjogi iskola igazodási pontja, Ahmad bin Hanbal - mh.855 - is), ugyanakkor éppen a mu’tazila kollokvatív módszere alapján számos vallási-ideológiai vitát rendeztek központilag. S az ilyen üléseken minden vallás, felekezet, filozófiai irányzat kifejthette véleményét. Külhonból is. 

Így került 855 körül egy bizánci hitvitázó delegáció a kalifátus központjába. Köztük pedig ott volt a fiatal, de jól felkészültnek tartott Konstantin testvér is. A róla szóló hagiográfiai irodalom részletezi a muszlim vallástudósokkal való vitáját, amelynek még az arab forrásokban is maradt nyoma.  Ekkoriban a kalifátus igen zavaros politikai viszonyokat élt meg.

Az uralkodó al-Mutavakkil (847-861) a török katonanépesség befolyása miatt Bagdád helyett Számarrában élt, ahol - elszigeteltsége miatt - még inkább a török testőrség befolyása alá került. (A végén majd ők is gyilkolják meg.)  

A mu’tazila fénykorának utolsó évei ezek. A tolerancia is hanyatlóban volt. A kalifa parancsára a város keresztény házainak ajtajaira ördögöket festettek, amelyeket látva Konstantin ekképpen reagált: „Ez mutatja, hogy mely házakat hagyta el az ördög, ahol nincs rajz, azokban bent lakik.” Szép kis hagiográfiai bon mot.  

Még az arab források is elismerik, hogy Konstantin jól teljesített a hitvitán. Egy korábbi nagy disputa-mester, Ioannész Damaszkosz/Damaszkuszi Szent János (654-759) metódusát alkalmazta, aki az iszlám felemelkedésének korában s az omajjád kalifátus központjában - gyakorlatilag háborítatlanul - élve testközelből tanulta meg az iszlám gondolkodását. Konstantin mindemellett Korán-szúrát is recitált; ugyancsak nagy elismerést váltva ki a muszlim vallástudósok körében. Fő célját, a szentháromság-tan megértetését nem érte el. A három isteni személy (az arabban: három szubsztancia, uqnúm, tsz. aqáním, a görög oikonomosz/οἰκονόμος szóból) egysége alapvetően szembe megy a kizárólagos muszlim egyisten-hittel (tauhíd).  

A disputa azonban megvolt. Bizonyára mindkét fél profitált belőle.  

Azon már csak merengek, mit hasznosíthatott belőle Konstantin/Cirill az ezt követő nagy szláv misszió során. 

Valamit biztos. Nincs elvesző emlék.  

xxx 

Tanulmányozzuk hát a bizánci-iszlám kapcsolatokat a szellem irányából is. Mert nemcsak a Kisázsia mind nyugatibb részén zajló sok évszázados csaták, ostromok és kölcsönös egzecíroztatások zajlottak, hanem komoly, egymást termékenyítő szellemi (tudományos, vallási) eszmecserék is. 

Már akkor.  

Van(nak) tehát más út(ak) is.

Szólj hozzá!

A buharai zsinagóga

2018. március 14. 13:18 - politics&islam

 

Közép-Ázsiában - mint évszázadok (vagy inkább: ezredek) óta fontos kereskedelmi térségben - hosszú ideje jelen van a zsidóság. Miként majd' minden távoli térségben lévő diaszpóra, az itteniek is az elveszett törzsek (itt speciel az Isszakhár és a Naftali) leszármazottjainak nevezik magukat. Akár van kapcsolatuk az Izrael i.e.722-es asszír elfoglalását követő lakosság-áttelepítésekkel és szétszóratással, akár nem, az kétségtelen: a Zerevsán-folyó völgyében és a sivatagi oázisvárosokban az ókor óta élnek zsidók.

A babilóniai Talmud beszél egy Sámuél bar Biséma nevű zsidóról, aki a mai iraki Anbár, akkoriban Pumbedita/Péróz-Sápúr tudományos akadémiájának tagjaként Merv-ben tevékenykedett az i.sz. 4. században. Írott forrásokban ez az első zsidó-jelenlét Transzoxánia határvidékén.

Ami aztán már nagy bizonyossággal dokumentált: az i.sz.400-500-as években a szászánida Perzsiából jelentős kiáramlás történt ebbe a térségbe, ahol Perzsia - az emelkedőben-szervezkedőben lévő türkök ellenében igyekezett gazdasági-kereskedelmi pozíciókat szerezni. Amikor aztán az iszlám a 8. században átlépte az Amu-Darját, a zsidó közösségek megerősödtek egész Transzoxániában.

Ezek a közösségek a Selyemút nyugati leágazódásainak vidékéről (a mai Irán, Irak, Szíria, Jemen, Marokkó területéről) szerveződtek. A 12. századi zsidó utazó, Tudelai Benjámin is ír róluk.

A 10. században a helyi zsidók még nem rendelkeztek zsinagógával. Különös helyzet alakult ki, a máig fennmaradt - s szerintem a város egyik legszebb építményeként fennmaradt - Magok-i-Attari mecsetben elszeparált rész volt a zsidók imahelye számára.

(Az ilyes megoldás nem volt kivételes, gondoljunk arra, hogy az egykor kanaánita Haddád istennek emelt, majd Jupiternek szentelt, később bizánci bazilikává alakított s abból omajjád mecsetté formált damaszkuszi szentély az iszlám első évtizedeiben mecsetként s keresztény templomként egyszerre funkcionált.)

Végül a Lijáb-i hauz építtetője, Nadir Divan-Begi, akinek nevét az ezen az épületben működő medresze viseli, egy zsidó özveggyel összefogva építette fel az első buharai zsinagógát.

A sajbánida dinasztia (1500-1753) idején - amikor egyébiránt a város elnyerte mai külcsínét - a zsidók saját negyeddel (Mahalla-jé Kohna) bírtak, igaz az azon kívüli mozgásukat korlátozták.

A Buharai emirátus (1753–1920) orosz megszállás (1868) előtti idejében, amelynek a vége felé a "Great Game" keretében arra járt a helyiek által máig "vengerszkij ucsényij i anglijszkij spión" epitheton ornans-szal felruházott Arminius Vambery, rossz idők jártak a helyi zsidó közösségre is. Az állam felől érkező nyomás miatt többen iszlamizáltak, számuk megcsappant a 19. század végére.

Érdekes, hogy erre a nehéz korszakra esik a legjelentősebb helyi zsidó szellemi teljesítmény. Rabbi Joszéf ben Móse Maimon Maravi egy, a marokkói Tetuánban 1741-ben született zsidó tudós, aki felnőttként alijázott a Szentföldre s a híres szafedi kabbalista központban tanult 1793-ban érkezett Buharába. 1822-es haláláig sokat tett a helyi zsidó közösség megmentéséért, s "korai cionistaként" még fiatalok Palesztinába juttatását is segítette. Az erre létrehozott szervezetet, a Hibbat Ziont halála után fiai működtették tovább, ugyancsak nehéz körülmények között. De ami a legfontosabb: Joszéf ben Móse Maimon átalakította az alapvetően perzsa kultúrájú buharai zsidóságot szefárd közösséggé (nosah sefarado).

Dédunokája, Rabbi Simon Hakham (1843-1910) szintén tudós férfiú volt. Vallási tanulmányai mellett a tádzsik nyelv helyi dialektusán, a bukhárin (bukhori) és a héberen kívül arabul és perzsául is kiválóan tudott. (A közép-ázsiai városi lakosság nyelve/kultúrája mindenkor a perzsa/tádzsik volt - mind a mai napig.) Simon rabbi 1870-ben "Talmud Hakham" néven jesivát hozott létre Buharában. Miután pedig Közép-Ázsiában nem volt héber nyelvű könyvnyomtatás, 1892-ben már Jeruzsálemben találjuk őt, ahol bőszen fordítja a vallásos műveket bukharaira s nyomtatja is őket. Irányításával jön létre ott a saját zsinagógával, jesivával és nyomdával bíró S'hunat ha-Bukharim (Bukharai negyed).

Róla még sokat írhatnék, aztán családja is sokra vitte. Az ékszerészetben márkanév Moussaieff-család felmenője volt, a bukharai gyökereket ápoló família "legutóbbi" híres tagja Dorrit Moussaieff, aki az izlandi elnöki székben két évtizedig (1996-2016) odaragadó Ólafur Ragnar Grímsson kései hitvese lett.

xxx

A közösség, amelynek élén a világi elöljáró (kalántar) és a vezető rabbi (mollá-je kalán) álltak, gyarapodott. Az előbbi képviselte a közösség érdekeit a hatóságok irányába, illetve szervezte az adók beszedését, míg az utóbbi volt a hitélet legfőbb őre. A kalántar munkáját a két zsidók lakta kerület (a Mahalla-jé Kohna/Régi-negyed és a Mahalla-jé Nov/Új-negyed) képviseletében két asszaqál (lásd üzbég/török: aksakal/fehér szakáll/bölcs) segítette. Legitimációjukat pedig a városi elöljáró, a qusbegi biztosította.

A mollá-je kalán (a cári érában: kazonnüj ravvin) volt a közösség belső törvénykezésének (bét dín) főbírája (áb). Ő őrködött a hálákhá betartatásáért a kóserség biztosításáért, s miközben ő volt a Régi-negyedbeli főzsinagóga rabbija és felügyelte az Új-negyedbeli öt kisebb és az Amírábádban lévő zsinagógák rabbijait. Minden zsinagógához tartozott egy kámá (kána-jé mollá), alapiskola bar micva előtt álló fiúgyermekek részére.

xxx

Az orosz megszállás, amely az első censust végezte a térségben (1897, a közép-ázsiai zsidók száma 11463), a 19. század utolsó három évében gyökeres átalakulást hozott a buharai zsidóság életében.

Az orosz hatóságok, amelyek a birodalom központi részein nehezen tűrték a zsidók jelenlétét, a nyugati "letelepedési övezetben" pedig 1881-tól pogromokkal zaklatták őket, elnézték, ha zsidók költöznek az újonnan annektált belső-ázsiai városokba. Különösen úgy, hogy egyre több kvalifikált zsidó szakember (mérnökök, tanárok, orvosok) érkeztek. Ezzel járt, hogy az alapvetően keleti vonásokkal bíró buharai zsidóság egyre inkább askenázi jelleget kezdett felvenni.

S volt még egy terület, ahol Buharában jelentős számú zsidó tevékenykedett. Ez pedig a művészetek voltak. A századfordulóra a város képzőművészei között nagy számban találhatunk zsidókat, akik ott voltak majd' valamennyi művészeti ág szervezeteinek alapításánál.

Ugyanekkor - Maimon rabbi egykori programja által - s az orosz birodalom nyugati területein zajló pogromokkal párhuzamosan Buharából is egyre többen vándoroltak ki Palesztinába - gyarapítva a jeruzsálemi buharai negyed lakosságát.

A szovjet korszakban - kezdetben legalábbis és a többi vallás és nép fiaihoz hasonlóan - a buharai és közép-ázsiai zsidóság erős nyomás alatt élt. Az utolsó mollá-jé kalán/kazonnüj ravvin/főrabbit, Pinhászt agyonlőtték (1920) és titokban temették el. A zsinagógákat 1935-re bezárták. A "nagy terror" évében (1937-38) ezer közép-ázsiai zsidót tartóztattak le, köztük az Üzbég Sz.Sz.K. igazságügyi miniszterét, Ábrahám Abdurrahmanovot. Az elnyomás hatására - a muszlimokhoz hasonlóan - a lakóházakban folyt a "párhuzamos zsidó hitélet".

A húszas, harmincas években - amíg lehetett - a vallásos zsidók Palesztinába mentek (1924 és 1935 között mintegy négyezren), míg a 2VH alatt a Szovjetunió nyugati részéből jelentős számú menekült növelte a buharai zsidó közösség létszámát. Az ötvenes években hozzávetőlegesen négyezren éltek a városban.

Az ördög - és az emberi tudatlanság - akkor sem aludt. A hatvanas évek elején (1960-61) a helyi közösséget felzaklatta egy Szamarkandban kreált eset. Egy fiatal zsidó nőt vádoltak meg egy kisfiú elrablásával és rituális meggyilkolásával. Az ügy hosszan húzódott, a nőt és a közösséget meghurcolták. A kisfiú sértetlenül került elő. Vándormotívum.

A Brezsnyev-érában (1972 körül), miként az ország más részeiről, Buharából is történt alijázás s ekkor már jelentős volt az Egyesült Államokba emigrálás is. Ami a Szovjetunió szétesése és a közép-ázsiai radikális iszlám megerősödése (na primér: IMU). 1991 előtt Közép-Ázsiában 45000 zsidó élt, Buharában több ezer. 1987-től 17000 zsidó vándorolt ki, 15500 Izraelbe, a többiek az USA-ba. Izraelnek ma 150000 buharai gyökerű polgára van, míg az Egyesült Államokban 60000-es az innen származó közösség.

A képeket '14-es látogatásomkor készítettem. Hasznos és tanulságos estét töltöttem a zsinagógában. Ma már alig élnek zsidók Buharában, de van kóser piac.

29133820_1611115275604234_4819524077944281050_n.jpg

29133017_1611117148937380_1819038749710531231_n.jpg

29177441_1611117622270666_6844914763913860088_n.jpg

29186387_1611116822270746_1993733630861930487_n.jpg

29177735_1611118265603935_4064216966421845727_n.jpg

29133297_1611115775604184_1081398239268623017_n.jpg

29136193_1611118562270572_8099746204771133738_n.jpg

Szólj hozzá!

Adzán/أذان

2018. március 08. 05:45 - politics&islam

 

Damaszkuszban, a Báb al-Szagír-i temetőben van egy zöld síremlék. Egy mauzóleum. Az iszlám első mu'addzin/مؤذن/müezzinjének, Bilál bin Rabáh al-Habasí-nak a végső nyughelye. Ha úgy vesszük nekem is állandó zarándokhelyem, építészetileg sem utolsó építmény. (És az a temető...)

Az etióp keresztény származású Bilál (mellékneve - al-Habasí/az Etióp - utal erre), aki rabszolgaként az elsők között csatlakozott a muszlimok legelső - Mekkában, még jóval a jathribi (medinai) áttelepülés előtti, illegalitásban működő - közösségéhez, amikor a Próféta medinai házában az első imahely kialakításra került, Muhammad kérésére az épület tetejéről először kiáltotta el az imára hívó felhívást.

A napi ötszöri adzán után a mecsetekben összegyűlt hívőket közvetlenül az "iqáma" (إقامة‎/felállás) hívja közvetlenül az imára. Az iqáma is tartalmaz felekezet-specifikumokat.

Erről majd máskor.

Az ádzán szövege ekképpen az iszlám legelső éveiig nyúlik vissza. Mégis - mint oly sok gyakorlati kérdésben - itt is apró különbségek alakultak ki a különböző irányzatok ádzánjai között. Apró, de máig fontos és jelzés értékű distinkciók.

Három adzán-formula van. A legelterjedtebb természetesen a szunnita, a másik kettő, a zajdita (s korábban a fátimida) illetve a tizenkettes, mainstream síita - mondhatni - ehhez képest tartalmaz betoldásokat. Lássuk a részleteket:

1. Takbír/تَكْبِير. "Alláh a legnagyobb" (ٱللهُ أَكْبَر). Ezt a nyitó mondatot valamennyi irányzat négyszer mondja el.

2. Saháda/الشهادة‎ (1 része). "Tanúsítom, hogy nincsenek istenek, csak Alláh!" (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱلله). Valamennyien kétszer mondják.

3. Saháda/الشهادة‎ (2 része). "Tanúsítom, hogy Muhammad Alláh prófétája!" (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱلله). Ez is mindenhol kétszer hangzik el.

4. "Tanúsítom, hogy Alí Alláh helytartója!" ( أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِي ٱلله) Ezt csak a tizenkettes síiták mondják, kétszer. Persze ez így túlzó leegyszerűsítés. A tizenkettesek - mondjuk így - progresszív többsége, az uszúlíja, amely a szövegi jogforrások (Korán, a prófétai és imámi hagyományok) mellett széles jogértelmező és -alkotó teret enged a forrásokon és az emberi értelmen alapuló mindenkori kortárs szellemi erőfeszítésnek (idzstihád), nem tartja ezt a mondatot az adzán kötelező elemének - csak a kívánatos (musztahabb) kategóriába sorolja. Ugyanakkor a jogértelmezést a szövegi forrásokra korlátozó másik irányzat, az akhbáríja mind az adzán, mind az iqáma kötelező elemének tartja a mondatot.

5. "Jöjjetek imára/térjetek imához!" (حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَوَة). Mindenhol kétszer hangzik el.

6. "Jöjjetek az üdvözülésre!" (حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاح). Mindenhol kétszer hangzik el.

7. Az imádkozás jobb, mint az alvás!" ( ٱلصَّلَوةُ خَيْرٌ مِن النَّوم). Csak a szunnitáknál hangzik el, a hajnali ima esetén kétszer.

8. "Jöjjetek minden cselekedetek legjobbikára!" (حَيَّ عَلَى خَيْرٌ الْعَمَل). Ezt a síiták (tizenkettesek, iszmáíliták ès zajditák) mondják kétszer.

9. Takbír/تَكْبِير. "Alláh a legnagyobb!" (ٱللهُ أَكْبَر). Ez a végén valamennyi irányzatnál négyszer hangzik el.

10. Saháda/الشهادة‎ (1 része). "Tanúsítom, hogy nincsenek istenek, csak Alláh!" (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱلله). A szunniták és a zajditák egyszer, a síiták kétszer mondják.

A nüanszokra mindig figyeltek. Például, amikor 969-ben Dzsauhar al-Sziqillí, az akkor még Tuniszban székelő fátimidák hadvezére elfoglalta al-Fusztátot (és Győzedelmessé, azaz al-Qáhirá-vá, Kairóvá alakította), első intézkedéseinek egyikeként átállíttatta a müezzineket iszmáílita üzemmódra.

S ekként tett Szaláhuddín Júszuf bin Ajjúb, amikor 1171-ben letette az utolsó fátimida kalifát: sebtiben visszaállíttatta a szunnita formulát.

Ugyanilyen izmozások mentek/mennek Jemenben is a zajditák és szunniták között.

De ma az adzán-variációk együtt is megvannak. Bejrútban például szimfóniaként visszhangoznak a szunnita és a síita imára hívások.

Kevés harangozással kísérve.

28684882_1604028316312930_6438545194119213616_n.jpg

Szólj hozzá!

Utak

2018. március 05. 00:54 - politics&islam

 

Sarīʿa/شريعة‎

Vagy, ahogy egynehány, enmagukat iszlám-szakértőnek nevező megmondóember mondja: sária. (Így bizonyára könnyebb. Ami a harmadik mássalhangzó gyököt, a laringális spiránst illeti, biztos.)

A sarí'a szó, miként majd' minden klasszikus arab kifejezés több (esetenként több tucat, benne akár még az "eredeti"-vel ellenkező) értelemmel bír. A legelterjedtebb persze az iszlám (vallás)jogot fedi, de más névhez kapcsolva e jelentéstartalom kiterjesztődhet, pld. "sarí'at Múszá": "Mózes joga/vallása, zsidó jog/vallás".

A szó eredeti jelentései - miként az arab szókincs zöme - a sivatagi életmódhoz köttetnek. Egy tágabb értelmezésben (amely a "követendő vallásjog" jelentés-interpretációban is megjelenik a "helyes utat" takarja.

(Egy sémi párhuzam: "a helyes út" és "követendő vallásjog" szoros konnotációja a héber hálákhá/ הֲלָכָה‬ szóban is ekként mutatkozik meg.)

Ezt a értelmet kissé szűkítve a sarí'a annyit is jelenthetett: "a vízhez, az állati itatóhoz vezető út". Ez utóbbi, tekintve a sivatagi környezet ember- és állatpróbáló viszonyait, valóban "a" helyes út lehetett.

S hogy ezen a nyomon visszajussunk a "forrásig": a sarí'a legkorábbi jelentése ez lehetett: "a hely, ahol a víz a felszínre tör" - ergo a "forrás".

Az Arab-félszigeti oázisokban ma is így nevezik e helyeket. Itt egy szépen karban tartott "sarí'a" az emirátusokbeli al-'Ajn oázisvárosából. Mely szó/városnév ugyancsak azt jelenti: "Forrás".

Többek között.

 28378813_1599704033412025_1685069494613537186_n.jpg

Szabíl/سبيل‎

Tovább az előbbi úton.

Merthogy a"szabíl" szó a "sarí'á"-hoz hasonlatosan sok - és hasonló - értelmű.

A sémi gyök s-b-l több nyevben felmerül. Az ebből derivált fogalom az arabban (سبيل‎/szabíl), a szírben (ܫܒܝܠܐ/s'bílá), a héberben (שביל/s'bíl), az arámiban (שבילא/s'bílá) formában elsődlegesen az jelenti "út".

Ebből indult bővített értelme lehet az ‏اِبْن السَّبِيل‎/ibn szabíl formában "az út fia", azaz "vándor".

De ami igazán érdekes, az az elvont értelme: "gondolat, gondolkodás, metódus";. Ebből kiindulva juthatunk mai legelterjedtebb - vallási - értelméhez, az "Isten útján", "Isten ügyében", "a hit útján" ( فِي سَبِيلِ اللّٰهِ‎/fí-szabíli'lláhi) kifejezéshez.

És - a sarí'ával összevetve - megemlítendő még: az arabban a szabíl-nak van olyik jelentése is: "napi járóföld", "tevével megtett napi járóföld" és "a vízhez vezető út".

Meg egyszerűen: "kút".

S ezzel újra visszaérkeztünk az al-'Ajn-i kifolyáshoz.

P.s. S amiről nem volt szó - bár lehetne: a kutakat/kútházakat törökül - arab eredetű szóval - így mondjuk: sebil.

28685300_1600815869967508_4850947474588432051_n.jpg

Szólj hozzá!

Szúfik Jemenben

2018. február 22. 09:15 - politics&islam

 

 

Jemen mindig is periféria volt. Sába királynője idején is, a rómaiak Arabia felix-korában is, s szintúgy az iszlám előtti utolsó századokban, amikor innen indult a via odorifera. S ez a félreeső zug-szerep megmaradt az iszlám korában. Ennek megfelelően mindig is szerettek itt szervezkedni, ide visszavonulni mindenféle, a mainsreammel szembe kerülő lázadó és/vagy üldözött heterodox irányzatok követői. Említhetném a korai síitákat, majd a máig itt maradt ötimámos zajditákat, aztán az egy ideig a vidéket központjukként működtető hétimámos iszmáílitákat. Manapság meg mondjuk a dzsihádista al-Qáidát (AQAP) vagy az IS itteni mini-filiáléját.

A hullámszerűen, időnként szigorúbb, időnként megengedőbb szunnita ortodoxia által néha üldözött, néha kihasznált szúfizmus is fontos szerepet játszott a jemeni társadalomban. Ma is.

Szórványban már korábban megjelentek szúfi személyiségek Jemenben, taríqák alapításáról azonban elsősorban a 13. századtól beszélhetünk.

A Szaláhuddín Júszuf ibn Ajjúb/Szaladin szultán (1171-1193) alapította, de pár évtizeddel később már gyengélkedő ajjúbida államból szakadt le 1229 körül a jemeni végvidék s született meg a raszúlida állam. Ez alapítójáról, Núruddín Umar bin Alí bin Raszúlról kapta a nevét.

A raszúlidák a mai dél-jemeni Hadramauttól Hidzsázig kiterjesztették hatalmukat; hosszú ideig birtokolták Mekkát is. 1451-ig fennálló államuk Jemen történelmének egyik aranykora, a minket most érdeklő szempontból is: a különböző vallásjogi iskolák (madzhab/madzáhib) meglehetős szabadságot élveztek. S ez az általános szellemi szabadság teret engedett az abban a korban iszlám világ-szerte általános konjunktúrában lévó szúfi mozgalmak jemeni elterjedésének is.

A szúfik megjelenésének/megerősödésének volt prózaibb oka is. A legtöbb forrás szerint Umar/Omar bin Raszúl - Szaladinhoz hasonlóan - kurd származású volt, így a törzsiségre s különösen az "eredeti arabságukra" büszke jemeni társadalomban erős legitimációs deficittel bírt. Ezt oly módon próbálta csökkenteni, hogy jelentős szúfi mestereket hívott az országába s támogatta závija- és madrasza-alapító tevékenységüket. Ellentételezésként e szúfi mesterek - elsősorban a két legnagyobb: Muhammad al-Hakamí és Muhammad al-Badzsalí - elterjesztették a társadalomban, hogy a raszúlidák gyökere dél-arábiai, maguk a nagy múltú Banú Gasszánból származnak. Így, nem hogy egyszerű jemeni múltat farigcsáltak az uralkodónak, hanem a preiszlám idők egyik legfontosabb szerepet játszó törzsének leszármazottjává avatták.

Sikerrel. A dinasztia megszilárdult s két évszázadon át egzisztált, a szúfi taríqák pedig megerősödtek az Arab-félsziget déli részén.

XXX

Mielőtt az oszmánok - legalábbis de iure - kiterjesztették hatalmukat Jemenre is, 1451 és 1517 között a Banú Táhir uralta az Arab-félsziget déli részét. Az egyiptomi mamelukok (mamálik), a gyarmati ambícióikkal kavaró portugálok, majd a déli irányba is előretörő oszmánok között lavírozó táhirida állam a Hidzsáztól Hadramautig kormányzott - az észak-jemeni hegyvidék kivételével, ahol a zajdita imamátus működött.

A táhiridák is támogatták (vice-versa) a szúfikat; komoly iskola/madrasza-alapítások történtek a korban. Ilyen volt az 1504-ben Ámir bin Abdulvahháb táhirida uralkodó által alapított Ámiríja madrasza. Nevezett vezető - az utolsó a táhiridák sorában, 1517-ben végül meggyilkolják - még megpróbálta megszilárdítani az államát. A portugálokkal még elbírt, a hanyatlóban lévő mamelukokkal úgyszintén, de Yavuz Selim/Vad Szelim szultán (a Szigetvárnál Zrinskit pár órával beelőző Szulejmán atyja) oszmán serege végül meghátrálásra késztette.

Az utolsó nagy táhirida fellángolás ideológiai támaszai voltak az ekkor már komoly intézményi hálózatokkal rendelkező szúfi taríqák.

A raszúlida és táhirida korban a következő rendek jelentek meg Jemenben.

Időben az első, még "pre-raszúlida" hálózatot az Abdulqádir al-Dzsílání (mh.1166) alapította qádiríja taríqa (الطريقة القادرية) hozta létre, még az alapító életében, annak személyes megbízottjai, Alí bin Abdurrahmán al-Haddád és Abdulláh al-Aszadí sejkek irányítás6ával.

Az Abdulláh al-Sádzilí (mh.1258) gründolta sádzilíját (الطريقة الشاذلية) Alí bin Umar bin Da'szín al-Sádzilí sejk (mh.1418) "hozta be" Jemenbe. A táhiridáktól kezdve Áden városa lett a központjuk, a rend závijája környéki - a mai Hajj Huszajnal-Ahdal - negyedet sokáig Sádzilíja-negyednek (Hajj al-Sádzilíja) hívták.

A magribíja taríqa (الطريقة المغربية) - alapítója Su'ajb bin al-Haszan (mh.1198) algériai térítők révén elsősorban Hadramautban terjedt el.

Ahmad bin Alí al-Rifá’í (mh.1183) hatalmasra nőtt irányzata, a rifáíja (الطريقة الرفاعية) Egyitomból érkezett Jemenbe - Umar bin Abdurrahmán al-Qudszí sejk (mh.1289) révén. Ez és az ebből leágazott ahmadíja (الطريقة الأحمدية) ugyancsak Ádenben erősödtek meg s számítanak ma is a legjelentősebb helyi szúfi iskoláknak.

Ezek mellett nem hagyható említés nélkül az első, az ország határain túl is ismertté vált jemeni szúfi mester, Abdulláh bin Asz'ad al-Jáfi'í (mh.1367). Ő jemeni felcseperedése, tanulmányai és korai munkássága után Mekkában működött, miután Szíriában és Egyiptomban lett széles körben ismert szúfi sejk.

Utána a különböző irányzatokból már több ismert jemeni mestert ismerünk, mint: Abú Bakr Szirádzs (mh.1398), Iszmáíl bin Abí Bakr al-Dzsabartí (mh.1404), Abú Bakr bin Abdulláh al-Ajdarúsz (mh.1508) vagy Ma'rúf bin Abdulláh Bádzsamál (mh.1560).

Az oszmánok - mint ismeretes - igencsak megengedően viszonyultak a szúfizmushoz. Így volt ez Jemenben is.

XXX

Az oszmánok két etapban bírták Jement: először 1517/1539-1634 (Yemen eyaleti), aztán 1872-1911 (Yemen vilayeti) néven. A két időszak között a hegyvidéket mindig is birtokló zajdita imámok az egész országra kiterjesztették a hatalmukat, délen pedig a 19. századtól kezdve Nagy-Britannia épített ki bázisokat (elsősorban Ádent) - a nemzetközi fegyverkereskedelem olyik ismert ügynökei segedelmével, mint a Bardey Comp. nevezetes munkatársa, Arthur Rimbaud. 

Az oszmán állam maga is támogatólag viszonyult a szúfizmushoz, az Isztambultól való távolság - a periféria-volt -pedig tovább szélesítette a taríqák előtti utat. Megjelent a mevlevi és a bektasi rend, de legnagyobb népszerűségnek a naqsbaníja bizonyult. 

A Tádzsuddín bin Zakarijá al-Naqsbandí (mh.1640) nevéhez fűzhető naqsbandí taríqát ( الطريقة النقشبندية) az "alapító" egyik tanítványa, Ahmad bin Muhammad bin Udzsajl (mh.1664) terjesztette el Jemenben. 

Emellett az Umar bin Muhammad al-Szuhravardí-féle (mh.1640) szuhravardíja (الطريقة السهروردية) is megvetette a lábát, de nem sok időre. A jemeni szúfizmus a zajdita korszakban a középső fennsík és a déli tengerparti részek, illetve Hadramaut szunnita lakossága számára továbbra is a "népi iszlám" legnépszerűbb megnyilvánulási formái voltak.

Ezzel együtt a jemeni szúfizmus soha nem érte el azt a filozófiai-gondolati mélységet, amit a nagy hagyományos misztikus központok, Damaszkusz, Bagdád, Sevilla képviseltek. Ez a hagyomány aztán a dél-jemeni szocialista kísérlet idején a megtűrt, így könnyen tovább örökített vallásos tradíció maradt - bár északon, ahová már a 19. században "belógott" a vahhabita ideológia, kissé visszaszorult. S ugyanilyen kihívással kellett szembesülniük, amikor a dzsihádista szalafizmus vert gyökeret - elsősorban Hadramautban - a múlt század végén. 

Sám/Samál (Szíria és Levante) az a vidék, ami Arábia közepén állva balra/északra esik (ez a szó egyik eredeti jelentése), míg ami jobbra (jamín) van, az Jemen. Sűrű szövedékű hely, bonyolult törzsi, konfesszionális és ideológiai viszonyokkal. Ne hagyjuk figyelmen kívül a szúfi-faktort sem!

 

Szólj hozzá!

Cserkészek

2018. február 15. 08:49 - politics&islam

 

Ha egy állam nem tölti be - minimális - funkcióit sem, akkor a túlélés (vagy az előrehaladás) társadalom önszerveződik. Mikor, hol, milyen alapon. S ez utóbbi kitétel a fontos.

Az iszlám világban sokszor Nyugatról "hiányolják" a civil szerveződést. Pedig a vallási alapítványok (وقف‎/vaqf) révén ennek már majd másfél ezer éves múltja van. Később az efféle vallásos alapra épített egyes szúfi rendekre is tekinthetünk úgy, mint a társadalom felől érkező önszerveződésekre. És akkor még a dár al-iszlám számos vidékén kialakult ugyancsak szociális és gazdasági érdekvédelmi szervezetekről még nem is volt szó. Szóval, van még mivel szembesülni.

Ha egy állam egyáltalán nem működik, akkor erős leegyszerűsítéssel rossz - a failled state - esetében az egyes társadalmi csoportok (általában etnikumok, vallások,és/vagy osztályok törésvonala mentén) káoszba fúlóan feszülnek egymásnak. A bukott államokat oly szívesen elemezgetjük.

Van azonban úgy, hogy nem következik be a totális szétesés. Sőt, kifelé - speciális gazdasági szerep és/vagy kedvező geopolitikai helyzet nyomán - még egész virágos képet nyújthat az adott állam, bár az említett funkció-betöltésének hiányában egyes csoportjai önszervezésbe fognak; egyre több állami funkciót saját kézbe véve. Gyönyörű zanzásított példája ennek az útnak Libanon.

XXX

Az időben majdnem Nyugat-kompatibilis 19. századi maronita dominanciájú "nacionalista" ideológiai előkészítés után Hájik/Hayek kardinális agyában megrajzolt, s 1920-ban realizálódott Grande Liban nem lett valamennyi lakója számára valós állam és haza. A Metn/Középső hegyvidék keresztény - s azon belül is elsősorban maronita - közössége kvázi magánbiznisznek tekintette az ilyen formában és határok között sohasem létezett entitást, s ebbe a privát szférába csak a szunnita elitet engedte be. Ez volt a maronita Bisára al-Khúrí/Bishara Khoury és szunnita Rijád al-Szulh/Riyadh Solh által kötött Nemzeti Egyezmény (الميثاق الوطني‎/al-Mítháq al-Vataní/National Pact). Innentől a Libanoni Köztársaság - erősen fogalmazva - e két elit pecsenyesütő-műhelye volt, nem állam, a szó politikai értelmében.

Akik ebből a sogenannte gentlemen's agreement-ből kiszorultak - mondjuk így: akkoriban a lakosság majdnem fele - kénytelenek voltak saját intézményhálózatot kiépíteni. (Volt/van ugyan állami oktatási, egészségügyi rendszer, redisztribúciós funkciójú intézmények, ezek színvonala azonban mindig is alacsony s folytonosan tovább süllyedő volt.)

A többiekről is szólnék, de ezt a bevezetőt a síitákra akarom kifuttatni. Ők akkor a leggyengébb felekezetként abszolút a társadalom perifériáján voltak, a lakosság kissé több, mint negyedét kitéve. A két tömbben, Dél-Libanonban valamint a Bekaa-völgy középső és északi élő síik felemeléséért jószerivel semmit sem tett a libanoni állam - az elébb vázolt impotenciája következtében (is).

A legfelső vezetésbeli reprezentációjuk is gyenge volt: a mindenre kiterjedő konfesszionalista felosztás alapján a legsúlytalanabb posztot, az (akkor) évente újraválasztandó parlamenti elnöki széket kapták, miként a kormányokban is sport-, ifjúság- és más hasonló levegőmasszírozó tárcák élén illegethették magukat. Miközben kiemelkedő születésszám-mutatóik eredményeként folyamatosan növekedett arányuk a teljes népességen belül. Ez így hosszabb távon fenntarthatatlan helyzet maradt.

Nem is kellett sokat várni. 1959-ben a dél-libanoni Türoszba (Szúr) érkezett egy különleges - itt most hadd ne részletezett vallási-hatalmi - konstelláció következményeként az első számú iráni (Qom) vallási vezető, Szejjed Hoszejn Borúdzserdí ajatolláh és az első számú iraki (Nedzsef) vallási vezető, Szajjid Muhszin al-Hakím ajatolláh közös delegáltja Múszá al-Szadr, az akkor 31 éves imám. A többi történelem.

Irányításával megkezdődött a libanoni síiták önszerveződése. S bár a kiváló politikus imámot - a polgárháború első éveiben egyre bonyolódó hatalmi játszmáinak következményeként - több, mint valószínű, hogy 1978-ban elásták a líbiai sivatagban, a felekezet gazdasági háttere már épült - az újonnan betelepült dél-bejrúti banlieu-ktől Nyugat-Afrikán át a brazil-paraguayi-argentin hármashatárig.

A hosszú polgárháború alatt pedig - immár az iráni iszlám forradalom nyomán - katonailag, az utána következő konszolidációban pedig politikailag is egyenrangú félként jelentek meg síiták.

XXX

Vaddáh Sarára/Waddah Sharara 1998-ban jelentette meg először alapmunkáját ebben a témában. Már a címe is sokat mondó: دولة حزب الله/Daulat Hizbulláh, azaz: A Hezbollah állama. Azóta volt még pár kiadása, amelyekben mindig szerettem felfedezni a "bővítményeket" azaz a szerző újabb-és újabb distinkcióit a síita szervezet körül. (Merthogy - túl az idő tudás-akkumuláló hatásán - sajnos egyes történészekben kódolva van az örökös igazodási kényszer. Ismerjük.)

Mivel, ahogy az a címben áll, a Hezbollah - az állami funkciók hiányában - deklaráltan államot épített. Éppen ezért nem szorítható be a szervezet egyetlen jelző mögé. S miután Libanon továbbra sem akaródzik állam lenni, a Daulat Hizbulláh tovább működik.

Sőt, erősödik. Most nem Irán általános közel-keleti - és speciálisan szíriai - előretörésére gondolok, hanem a libanoni síita társadalom áthangolódására. Az egykor Múszá al-Szadrhoz köthető, s Nabíh Berrí immár sírig tartó örökös elnöklete alatt egyre elvilágiasodott Amal Mozgalom (حركة أمل) jelentősen meggyengült, s a Hezbolláh már gyakorlatilag az egés síita közösséget ernyője alá terelte.

Köztük - a jövő biztosítása érdekében - a fiatalokat. A Hezbollah ifjúsági szervezete, kvázi cserkészete immár az ország legnagyobb létszámú ifjúsági organizációja. Ez több intézményhálózatot is magába foglal, mint a Megváltó Imám/Mahdí Útmutatóinak Szervezetét (جمعية مرشدات المهدي), az Iszlám Kulturális Ismeretek Szervezetét (جمعية المعارف الإسلامية الثقافية) vagy a Khomeini Imám Kulturális Központok Szervezetét ( جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية).

Gyakorlatilag a teljes síita ifjúságot lefedve. Ideológiailag továbbképezve. Ha úgy tetszik, militarizálva. (Nabatíje mellett, Zautar falu mellett található a síita Zánka. S ez azért komolyabb tábor a Balaton-felvidéki pionírlágernél.)

Tehát, ha a "rendes" állam nem működik, - saját társadalommal saját célokat építve - helyette: van másik.

Maestro! Musik! Cak-cak!

Szólj hozzá!

Zsidók Kuvaitban 5

2018. február 13. 22:48 - politics&islam

A közösség megszűnésének több oka volt. Az egyik belső: viszonya az uralkodó Szabbáh-családdal, amely több mélypontot is megélt. A másik az időnkénti gazdasági krízisek, a harmadik pedig - nem váratlan módon - a nemzetközi helyzet alakulása: Izrael Állam megjelenése.
 
Mubárak (1896-1915) és Szálim al-Szabbáh sejk (1917-1921) jó viszonyt ápoltak a zsidó közösség tagjaival, miután mindkét vezető az igazgatása alatt álló entitás fejlesztését tűzte ki célul, s kiemelten szükségük volt a zsidók kereskedelmi tapasztalataira.
 
A harmincas években, miután Ahmad al-Dzsábir al-Szabbáh (1921-1950) 1925-ben egyezményt írt alá a Nagy-Britanniával, s a zsidók jogilag brit alattvalókként nem lehettek kuvaiti állampolgárok, már jelentős korlátozásokat szenvedtek a kereskedelem számos területén.
 
Mindemellett számos gazdasági és politikai tényező ösztönözte a zsidókat a távozásra. Ilyenek voltak a következők:
 
× Az 1917-18-as brit gazdasági embargó, amellyel úgymond az oszmánokkal összejátszó Szálim al-Szabbáh sejket akarták megszorítani.
x Az 1923-42-es szaúdi kereskedelmi embargó, amellyel a déli szomszéd nyomást akart gyakorolni egyébként hagyományos szövetségesére.
x Irak 1921-es megalakulása. (Sok zsidó visszaköltözött Irakba.)
x A mesterséges gyöngy megjelenése az Öbölben a húszas évek második felétől kezdve.
x A nagy gazdasági világválság közel-kelet begyűrűzése (1929-1933).
x Az 1936-os palesztinai arab felkelés.
 
Ennek ellenére a palesztinai helyzet 1947-es kiéleződéséig nagyobb konfliktus még nem alakult ki a többség és kisebbség között.
 
A gazdasági helyzet említett változásai miatt ekkora már a zsidók többsége elhagyta Kuvaitot; többnyire Irakba és Busehrbe távozva. 1947-re már csak 30 zsidó élt Kuvait területén.
 
Palesztina felosztása majd Izrael megalakulása körül megkezdődött a zsidó közösség elleni szisztematikus fellépés, amelynek propagandaeszköze az al-Ímán újság volt. Ennek következtében még 1947-ben húszan kivándoroltak. A maradék is távozott még az ötvenes évek elején.
 
Több mint másfél évszázados történet ért véget. S volt egy sokkal hosszabb, összetettebb sztori is a közelben.
 
Az iraki zsidóké.

 

Szólj hozzá!

Zsidók Kuvaitban 4

2018. február 12. 23:43 - politics&islam

 

Szó volt arról, hogy a hagyományos helyi gyöngyhalászatban nem dolgoztak zsidók (miként más, nem az évszázadok óta ezzel foglalkozó arab törzsbeliek sem). Az "őstermelőktől" való felvásárlást is arab kereskedők végezték. Ugyanakkor az igazgyöngyök nemzetközi piacra kerülésében már zsidó kereskedők s szerepet kaptak.

A párizsi Rosenthal testvéreknek állandó képviselete volt Kuvaitban 1906-tól a harmincas évek végéig, a gyöngyök legnagyobb része az ő közvetítésükkel került a világpiacra. Közvetlenül a legnagyobb helyi arab kereskedőktől vásároltak: Hilál al-Mutajrí, Ibráhím al-Mudaf, Huszajn és Samlán Bin Alí Ál Szajf a legjobb szemű szakértők voltak.

A Rosenthalok a 2VH előtt csak azért vonultak ki itt ebből a bizniszből, mert megjelent az egész öbölbeli gyöngyhalászatot taccsra vágó japán "mesterséges" gyöngy.

A harmincas évekre már specifikusan zsidó bazár is kialakult, több, mint negyven üzlettel: az al-Szúq al-Dákhilí mecset mellett a "Szúq al-Jahúd" (azaz zsidó piac), a mai Szúq al-Szafászir Kuvaitvárosban.

Az egy időben több száz fősre gyarapodott közösség saját intézményeket működtethetett. Zsinagóga mellett saját iskolában tanítottak, majd amikor 1912-ben amerikai protestáns missziós iskola nyílt, az elit oda kezdte járatni a gyermekeit. 1927-től - valószínűleg a zsinagógában működő - magániskolában héber nyelvet oktattak.

Jelen voltak a zsidók a helyi művészeti életben is. Kuvait legkorábbi neves hegedű és lant művészei Szálih és Ezra Jáqob apja a század elején érkezett Perzsiából s bagdadi kitérő után Kuvaitban telepedett le. Fiai itt képezték magukat a régió legkeresettebb húros művészeivé, hogy aztán Baszrában, Amárában és Bagdadban jussanak a csúcsra.

Az erősen vallásos közösség - apróbb súrlódásokkal - a harmincas évekig megtalálta a hangot mind a szunnita többséggel, mind a síita kisebbséggel - ahogy az egy regionális, a kereskedelem révén a lokális horizontokon túl is látó port-of-trade település lakóitól elvárható.

A vezető pozícióját mind jobban megszilárdító Szabbáh-családdal való viszonyuk, majd a regionális és világpolitika azonban lassan beleszólt a kuvaiti zsidók életébe.

Szólj hozzá!

Zsidók Kuvaitban 3

2018. február 11. 11:22 - politics&islam

 

Az arab források írják: a kuvaiti partokon élő zsidó közösség tagjai nem foglalkoztak halászattal, gyöngyhalászattal és tengeri áruszállítással. Ebben azért sok új információ nincs. Hagyományosan a kereskedelmi ügyletekben szálltak be, valamint néhányan a kézművesiparban dolgoztak.

Bár néhányan a gazdasági elithez tartozónak tudhatták magukat, mint a már említett Salih Sassoon Mahlab, George Sassonvagy Menashe Eliyahu, a többség a lokális középosztályhoz tartozott. Ők elsősorban pénzátutalásokkal és -váltással valamint aranykereskedelemmel foglalkoztak. Az előbbi üzletágban vezető szerepet vitt a Közel-Kelet számos országában üzlettel (és rokoni kapcsolatokkal) bíró Kohen-család, különösen a Kuvaitban élő Menashe és Bahreinben élő fivére. A kereskedelemben központi szerepet egy baszrai zsidó üzletember játszott: Shafiq Adas szerteágazó, a mai Kuvaitra is kiterjedő hálózatot irányított. Az arany-bizniszben a világ számos pontján felvásárolt aranyat helyben munkálták meg és kereskedtek vele Szíriától a britek által ellenőrzött Indiáig; elhanyagolhatóbb mértékben pedig a helyi arab/beduin piacon. Amikor pedig a húszas-harmincas években a Hindusztáni-félszigeten 20%-kal nőtt az arany ára, és a brit hatóságok korlátozni igyekeztek a külső szereplők aktivitását az aranypiacon, a kuvaiti és dél-iraki aranykereskedők – arab hajósokkal együttműködve – csempész-útvonalakon jutatták be áruikat az indiai piacokra.

Később Manashe Kohen – kuvaiti központtal – nyugati kereskedelmi láncolatot épített ki: Londonból és Svájcból érkezett az áru két Libanonban élő szíriai muszlim kereskedő, Muhíddín Qazzáz és Árif al-Szabbág közvetítésével, amelyet aztán ő és másik híres régióbeli társa, a Bahreinben élő Abraham Nunu juttatott a továbbra is jelentős haszonnal kecsegtető indiai vásárlókhoz. 

Sassoon más ágazatban is jelen volt: a brit jelenlét alatt kibontakozó, a Szabáh-család által vezetett entitás gazdasága számos téren igényelte a beruházásokat. Sassoon alapította az első korszerű malmot (1907) majd az ugyancsak első jéggyárat (1914).

A kezdetleges infrastruktúra fejlesztésében is fontos szerepet kapott a helyi zsidó közösség. 1946-ban az útépítésekben kapott koncessziókat Yusuf Yaqob Kuvaiti, bár részvétele a stratégiai ágazatban nem volt hosszú életű, a negyvenes évek végére már az arab/muszlim beruházók kiszorították a szektorból. (Nem függetlenül Izrael Állam megalakulása és az első arab-izraeli háború bekövetkeztétől.)

Emellett a birkabőr-export is fontos színhelye volt a zsidó kereskedőknek. A kivitel Európába, elsősorban Oroszországba majd a Szovjetunióba (!) irányult. Ennek kuvaiti oldalán – Ahmad al-Szabbáh sejktől kapott engedéllyel Abbas Allof volt, szintén iraki származású zsidó üzletember. A már említett Yahya Afgani 1948-ig szállított birkabőrt Európába, de az üzletben részt vett az Ezra-család is. A birkabél ugyancsak nagy haszonnal járó feldolgozása és értékesítése is zsidó kereskedőknek Mubárak al-Szabbáh sejktől (1896-1915) elnyert monopóliuma volt, a húszas évektől Ezra Ulfi vitte ezt az üzletet. 

Holnap még néhány ágazatról. 

Szólj hozzá!

Zsidók Kuvaitban 2

2018. február 10. 11:15 - politics&islam

Ma

Zsidók Kuvaitban 2

James Capper, az East India Company (EIC) munkatársa, utazó (az eufemizmus a "gyarmati ügynök" fogalom elfedésére szolgál) 1778-ban Szíriából Baszrába menet ez utóbbi városnál egy 62 tevéből álló karavánnal találkozott, amelyet egy Rubin nevezetű aleppói zsidó kereskedő küldött Kuvaitba.

Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy a Legalsóbb Mezopotámia a közel-keleti kereskedelem - egyik - fókuszába(n volt s) került, és a virágzó aleppói zsidó közösség is kapcsolatban állt vele.

Hogy a karaván célpontja a kuvaiti zsidó közösség lett volna, nem tudjuk. Az 1773-ban idemenekült közösség folyamatosságára nincsenek írásos bizonyítékok; bizonyára sokan visszaköltöztek megszokott városukba Baszra 1776-os "felszabadulása" után.

Ugyanakkor hamarosan felértékelődött Kuvait szerepe - a bizonytalan dél-iraki helyzet miatt 1793-1795, majd 1821-1822 között Baszrából ide települt át az EIC regionális központja, ami a távolsági kereskedelemben fontos szerepet vivő közel-kelet zsidó közösségek figyelmét nem kerülhette el.

Mindenesetre néhány évtized után, 1865-ben az EIC-rezidens már arról ír, hogy Kuvaitban hosszú ideje letelepedett zsidó kolónia él (minimum 50 férfi taggal), amelynek tagjai szabadon gyakorolhatják a vallásukat. Ekkor már nem csak iraki gyökerű zsidókról beszélhetünk: számosan a dél-perzsiai Búsehr városából költöztek a mai Kuvait területére.

Ez a közösség sem lehetett stabil létszámú, miután 1894-ben az Irak területén működő amerikai protestáns misszió vezetője, Samuel Zwemer mindösszesen 10 főről ír, majd ez a szám 1904-re már 60-ra ugrik. A századforduló után következett aztán egy nagyobb beköltözési hullám (elsősorban ismét Baszrából és Búsehrből), így a 20. század második évtizedére már 200 fős zsidó közösségről beszélhetünk.

Az 1VH végére már 200 család (hozzávetőlegesen 800 fő) alkotta a kuvaiti zsidóságot. E szignifikáns növekedésnek több oka volt. Elsősorban a háború következtében Irakban megromlott gazdasági körülmények késztettek sokakat a távozásra.

(Ne feledjük: a brit csapatok '16-'17-es iraki kalandja/betörése komoly következményekkel járt a Folyóköz társadalmának hétköznapi életére. Ismét csak: nézzünk utána az 1VH közel-kelet frontjainak!)

A betelepülést segítette továbbá az a tény, hogy Kuvait területe felett már nem rendelkezett az oszmán állam, így számosan, akik az iraki vilajetekben el akarták kerülni a sorozást - vagy mint a katonai szolgálat alól felmentett, de adófizetésre kötelezett zsidók esetében - a dzsizje megfizetését, sokan választották a Kuvait területére menekülést.

A háború után - bár még voltak újonnan étkezők Irakból - megkezdődött a lassú kivándorlás Palesztinába. 1933-ra már csak 161-en maradtak.

Ekkorra azonban kialakult egy, immár generációk óta itt élő gazdasági-kulturális elit; a következő potentátok családtagjai: Saleh Sassoon Mahlab (ő a "közel-keleti Rothschildok"-nak nevezett Sassoon-család leszármazottja volt, amelynek emelkedő csillagzatját Sassoon ben Saleh indította útnak Bagdadban a 19. század elején), Jaqob Ezra és Yusuf Kuvaiti (ők hárman az induló olajiparban is érdekeltek voltak) vagy a bőrkereskedő Yahya Afgani. További ismert családok a 20. század első évtizedeiből: a Khoja, a Samuel, a Saul, a Hizkiyel, a Yaqub és az Eliyahu.

S most jöjjön, amit csak a történelem iránt érdeklődők deviáns egyedei kedvelnek, a gazdaságtörténet. Kicsit.

1 komment

Zsidók Kuvaitban 1

2018. február 09. 10:55 - politics&islam

 

Síráz városának közepén áll Kerím Khán Zand, a rövid, de intenzív életű Zand-dinasztia (1751-1794) kiemelkedő, s mondhatni egyetlen valamirevaló uralkodójának (1751-1779) homkkőszínű, impozáns erődje. Annak idején - jó évtizede - élmény volt bejárni. Nem mellesleg a gájd egy, a városban élő afgán (hazara) hölgy volt. A városban és környékén pedig - hivatalosan - másfél millió afganisztáni menekült.

Nos, Kerím Khán Zand a szafavidák bukása (a 18. század eleje) utáni hatalmi vacuumbamban lépett fel. (Kötelező olvasmány a korról, az igen jó tollú francia orvos-író-diplomata-történész-világpolgár - s hogy kiterjesszük ezt a tótum-faktumságot, majdan bizonyára halott ember is - Jean-Christophe Rufin könyve, Az Iszfahán megmentése. Meg annak előzménye, Az abesszín. Olvassunk, hogy ne hülyüljünk a korhoz!)

S hogy még egyszer kezdjek egy bekezdést ezzel a veretes névvel, Kerím Khán Zand nem volt egy otthon ülő típus. Mint mindenki, aki Perzsia trónjára került, legyen echte perzsa, azeri, özbeg vagy türkmén gyökerezettségű, azon nyomban több évezredes birodalmi látószögből szemlélte a világot. (Ez egyébként nincsen másként az Iráni Iszlám Köztársaság mai hatalombirtokosai esetében sem.)

Ez a horizont a Mediterráneumtól Indiáig, az Arab-félszigettől Belső-Ázsiáig terjed. Kerím Khán Zand ennek megfelelően rohamozott is keletre s nyugatra. Ez utóbbi irányba törekedve, az oszmán állammal hosszú háborút víva 1773-ban elfoglalta a mai Dél-Irakot, s három évig gyakorolta felette az uralmat. Baszra elfoglalása jelentette a "kuvaiti" zsidók történetének kezdetét.

Vissza tehát a témához: zsidók Kuvaitban.

Pontosabban: abban a geográfiai térben, amely ma a Kuvait nevet viseli. Minthogy amire az oszmán állam baszrai vilajetjének legdélebbi fertálya ilyen néven önállósult - mondhatni valamennyi egykori és mai iraki politikus számára (lásd z.B. SzHuszajn elnök kis kalandját) máig elviselhetetlen módon -, a bő egy évszázadig virágzó kicsiny zsidó közösség megszűnt "Legalsóbb Mezopotámiában".

A Satt al-Arab-tól délre fekvő vidék - ott, ahol a közös folyó az Öbölbe siet beléje, ahogy a neofita nemzeti költő írá: "mint gyermek anyja kebelére" - az ókortól fontos kereskedelmi csomópont volt: itt találkozott a dél-eurázsiai gazdasági folyosó szárazföldi (Mezopotámia, Irak) és tengeri (Perzsa-öböl, Indiai-óceán) szakasza. A zsidók babiloni fogsága idején (i.e. 6. század) már bizonyára léteztek itteni kontaktjaik, amelyek az ókor további évszázadaiban, miként az iszlám idején is fennmaradhattak.

Az itteni zsidó közösség modern kori történelme akkor kezdődött, amikor a hosszú felvezetésben említett módon a perzsák elfoglalták Baszrát, a város lakói közül pedig sokan elmenekültek. Az ott virágzó zsidó kereskedő és kézműves közösség tagjai például a dél-iraki partokra.

Ezzel, 1773-ban megkezdődött a "kuvaiti zsidók" története.

Szólj hozzá!

Öböl/4 35 - 100

2018. február 03. 10:22 - politics&islam

 

Itten valami irgalmatlan nagy hajcihő lesz májusban. Akkor lesz ugyanis egy évszázada, hogy világra jött a Nagy Alapító, Zájid bin Szultán Ál Nahján, aki 1966-tól Abu Dzabít igazgatta s az Egybesült Emirátusoknak alapításától (1971) kezdve 2004-es haláláig volt az elnöke. Jó, hogy nem élt 150 évig, mert így kultusza valamelyest keretek között maradhatott.

De még így is: Zájid sejk mindenütt - ahol a sarí'a engedi. 2018 Year of Zayed - hirdetik.

Úgy legyen!

Azon gondolkozom, hogy ebben a nagy modernség-mizériában (pontosabban: patyomkinériában) olvassák-e a magribi látnok, a történelem (s a szociológia) valódi atyamesterének, Ibn Khaldúnnak (1332-1406) a művét. (Ennek teljes címe emígyen néz ki: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر/Kitáb al-ibar va-díván al-mubtada' va'l-khabar fí-ma'rifat ajján al-arab va'l-adzsam va'l-barbar va man ászara-hum min dzaví al-szultán al-akbar.)

E monumentálisra tervezett műnek csak a felvezető esszéjére maradt ideje egyébként hosszú és változatos élete során. A Bevezetés/al-Muqaddima (a történelembe) címet kapó így is kapitális terjedelmű könyvben Ibn Khaldún - több más tudományos diszciplina-alapító meglátása mellett - szépen részletezi a dinasztikus kormányzás generációs specifikumait. Öt dzsíl-ről (generációról) beszél. Az első alapít, a második a csúcson élvezkedik, a harmadik összetartani igyekszik, a negyedik végigéli a hanyatlást, az ötödik elpusztul.

Most a második-harmadik etapban vagyunk. S ha figyelembe vesszük a posztmodern (?) világ felgyorsult paramétereit, lehet, hogy a hátralévő korszakok sokkal tempósabban követik majd egymást.

Ibn Khaldún zseni volt.

(Az elmúlt száz év pedig elfecsérelt idő.)

27336325_1566618123387283_4329490367916876919_n.jpg

Szólj hozzá!

Öböl/4 34 - Al-Ajn (A Forrás)

2018. február 02. 19:12 - politics&islam

Negyedszer. Az Emirátusokban talán az a hely, ahová mindig szívesen visszatérek.

Három éve ezt írtam:

"Ez is lehett volna a főváros, az Abu Dzabi Emiratushoz tartozik. Az ősrégi al-Burajmí-oázis, amelynek nyugati része al-Ajn, az al-Rub' al-Khálí és a Hadzsar-hegylánc (itteni leágazása a Hafít-hegy) találkozásánál, karavánutak csomópontjában. Van itt több tízezer datolyapálma, tevepiac, de új dolgok is - minden, ami idevaló.

Például élményfürdő, mesterséges szlalomkajak-pálya meg luxushotel roskadásig. Hatszázezer lakos. Ebből itt is úgy 17% lehet emíri állampolgár. Talán.

Itt van eltemetve a Próféta missziós céllal ideküldött Társa (száhib) Ka'ab bin Ahbar.

Itt volt a Nahján család székhelye. Itt született az államalapító Zájid sejk is. Szülőháza, majd a múlt század hatvanas éveiig lakópalotája ma múzeum. Gyönyörű! Festmények az emíri család elhunyt és még egzisztáló tagjairól, a "Mama" konyhája, Zájid sejk saját használatú Land Roverje, mellyel a vidéket járta, úgymond népe hogyléte felől érdeklődni.

Viszont itt legalább nincsenek felhőkarcolók. Az egész város egy óriási park/oázis. Ami viszont van, az a szemét. Bringáról jól látható. Nincsen műszer, mellyel mindez jól megmutatható, parafrazálva a kitaszított költőt.

És újra az egykori "útszéli témáról". Miként Üzbegisztánban, de leginkább Kirgizisztánban, itt sem tudtam az út mellett a dolgomat úgy elvégezni, hogy ne botoljak a homokba elhajított (ott vodkás, itt specifikusan) viszkisüvegbe. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a britek láthatatlanul még mindig seregszámban vannak jelen vagy csak van errefelé is egy kis latens alkohol...imádat, mondjuk."

Az al-Burajmí-oázis évszázadok, ha nem -ezredek (az ókorban: Tau'am) óta fontos pontja az Arab-félsziget keleti részének. Mondhatni, a legfontosabb. Jemen/Hadramaut felől, az al-Rub' al-Khálí-n (Üres Negyed, ahol tényleg nincs, csak homok) át az Öbölig ez az egyetlen hely, ahol - köszönhetően a Hafít-hegynek, ahol még fúrni sem (kellett) a vízért. S ugyanez mondható el kelet-nyugati (Öböl-Omán) relációban.

Ennek megfelelően pályáztak is reá sokan. Ki megállóhelynek használta (a félszigeti tranzitkereskedők), ki tevecsorda-boxutcának (a beduinok), ki datolyapálma-nevelésre (a letelepedett földműves törzsek). A legújabb korig véres harcok mentek a birtoklásáért, s valóban: aki kezébe kaparintotta, uralta az ománi Hadzsar-hegységtől Qatar félszigetéig terjedő széles öbölparti régiót.

Nem mennék nagyon mélyre a történelem közismerten feneketlen vízlelőhelyében, csak a mai hatalmi viszonyok kialakulásának előzményeire szorítkoznék.

1633-ban a Haszá-i (a mai Kelet-Szaúd-Arábia) oszmán helytartó, Nászir bin Qubtán hadat vezetett az al-Ajn megszerzéséért. Az oázist akkoron az ománi szultán válí-ja igazgatta. A korabeli források szerint az oszmán akcióban részt vettek "Dzafra-i beduinok", akikben a Baní Jász első írásos dokumentumban való felbukkanását tisztelhetjük.

A Baní Jász részvétele az akcióban nem volt véletlen. A Buraimi-oázisban a hagyományos ománi (ho-hó, mondanák a perzsák, iráni eredetű, kérem, iráni) hegyi vízalatti faladzs-vezeték-rendszer segítségével könnyebb volt vízhez jutni, mint a Livá-ban ásogatni.

(A Baní Jász tagjai egyébként bizton társadalmi emlékezetükben őrizték az "őshaza" vizekben gazdag vidékét: a nagy Azad-törzsbeli kiáramlással érkezhettek az Öböl térségébe valamelyik nagy ma'ribi gátszakadás és az azt követő szárazság után - valószínűleg az i.sz. 5. században.)

Az oázisban mindaddig két törzs vetélkedett egymással, a Na'ím és a Daváhir. Barátaink (értsd: a Baní Jász) ezt szépen ki is használta s a két egymással izmozó erő között a 19. század elejére a nevető harmadik lett.

S még egy tényező segítette a Baní Jász buraimi megerősödését. A 19. század elején, az úgynevezett "első szaúdi entitás" azaz vahhábita konstelláció eredményeképpen a régiót elérték az első vahhábi portyák. Az ekkor Omán és az Öböl partvidékére vezetett öt szaúdi hadjárat jelentősen befolyásolta a térség későbbi történelmét.

Az Ál Szaúd és a vahhábita ideológusok szövetsége ekkor még nem illeszkedett a nyugati (ekkor brit) hatalmi koncepcióba s a regionális partvidéki vezetőkkel éppen a Nadzsd irányából érkező fenyegetés hatására (is) kötött szövetséget a brit korona egymás után a vezető Öböl menti törzsekkel. (Ez a Trucial States és az ománi bezárkózás korábban már vázolt története.

A Baní Jász tehát az 1820-as évekre vezető szerepre tett szert a Buraimi-oázisban, miután '24-ben másik nagy riválisát, a Sardzsát igazgató Szultán bin Szaqart kiszorította onnan. Ezután már jöhetett a britekkel kötött obligát egyezmény.

Az oázisbeli helyzet csak a (19. századi) utolsó vahhabita hódítási kísérlet (1853) után konszolidálódott. A terület hivatalosan az ománi szultanátus fennhatósága alatt maradt, s a kinevezett helytartó (válí) ekkor már a Baní Jászból került ki. Bár a Na'ímok és a Daváhir vezetői továbbra is szerepet játszottak az oázis egy-egy "falvában", a 20. század elején a britek is a Baní Jászt (s azon belül a Nahján családot - Ál Nahján) tartották az itteni legbefolyásosabb politikai-gazdasági tényezőnek.

Aztán ami ezután történt a 20. században, arról ezt írtam 2015-ben:

"És ami még van errefelé, az az olaj... Emiatt aztán volt is egy kis purparlé az itt manapság találkozó három állalakulat között. Az ötvenes években az olajbizniszben legelőrehaladottabb helyzetben lévő Szaúd-Arábia gondolt egyet és az errefelé amúgy is fiktív határokat átlépve megszállta a buraimi kiszögellést. Volt kis csetepaté, hajcihő, de az okkupáció gyors volt. Rijád helyzetét könnyítette, hogy a mai emirátusok állama még nem létezett s Omán is brit ellenőrzés alatt állt.

Végül a szultán kérésére a Churchill/Eden-kormány lépett. Rávették Washingtont, hogy az vegye rá a szaúdiakat a visszavonulásra. Így is történt. De azért a szaúdiak visszavonulásához szükség volt a RAF al-Sárqa/Sharja-i légi támaszpontja néhány bombázójának és vadászrepülőjének egy-két bevetésére... (Mily érdekes, hogy Sir Winston mennyi mindenben részt vett, ami a Közel-Keleten mondjuk 1915 - Gallipoli - és 1954 - Buraimi-incidens - között történt. Már amiről tudunk...)

Egyébként a hatvan éves affér máig nem rendeződött teljesen. (A határok az Arab-félszigeten amúgy is sok helyen a levegőégben lebegnek.)"

A Buraimi-oázis ma megosztott az UAE ès Omán között. Gyakorlatilag egy szögesdrótokkal kettéosztott város, az emirátusoki oldalán al-Ajn-nal, az ománin al-Burajmi-val.

Az átkelőpontokon pedig egymás állampolgárait szívatják a felek.

Ahogy azt kell - bajna baladajn saqíqajn.

(Azaz: két testvéri ország között. Ezt ismerjük. Én például gyerekként meglehetősen paráztam, hogy a csehszlovák finánc észreveszi a lábamon a Losoncon újonnan vett stoplis cipőt...)

26993931_1565864106796018_8222898383260854199_n.jpg

27459570_1565864303462665_8450563972174208878_n.jpg

27066779_1565864466795982_6271549336707092169_n.jpg

27331708_1565864693462626_7898148242339422714_n.jpg

27459693_1565865063462589_4590111601437988989_n.jpg

27336710_1565865513462544_6928004027333969560_n.jpg

26993577_1565865233462572_4621976452171497905_n.jpg

27541110_1565864876795941_1007680875996805742_n.jpg

27072478_1565865820129180_5668970838515467215_n.jpg

27337281_1565866406795788_2875674042157129114_n.jpg

27540888_1565866530129109_1752955409116219891_n.jpg

 

Szólj hozzá!

Öböl/4 33 - Baní Jász/Bani Yas

2018. február 02. 13:00 - politics&islam

 

Erre B. Jós Ferenc mester bizton azt mondaná: Hoppá, hiszen ezek jászok! S egyre nagyobb közönség tapsolna neki kishazánk agymosott és tönkreszedált roncstársadalmában.

Mindegy.

Ez a törzs birtokolja itt - Abu Dzabíban s alosztályával Dubajban - a mindent. Nézzük, milyen múlttal-struktúrával.

Ez a törzs (qabíla) a 20. század elején, amikor brit tudósok - mint mindenütt, ahol a birodalmi adminisztráció megvetette a lábát - itt is felmérték a terepet s összeszámolták az "őslakosokat", 12000 főt számlált, akik közül ekkor még körülbelül kétezren nomadizáltak. A tízezer letelepedett fele a törzs törzshelyén, a Livá-oázisban élt, két-kétezren Abú Dzabíban, Dubajban valamint különböző kis oázisokban és falvakban éltek elsősorban a mai Abú Dzabí Emírség területén.

Ez a szám a század folyamán egyre csökkent: az ötvenes években 8000 Baní Jász-hoz tartozó lakosból 1700 beduin volt, míg az össz-számuk a függetlenség előtti, 1968-as népszámláláson már csak 6000 körüli maradt.

A szignifikáns csökkenésnek legerősebb indukálója a lassan induló modernizáció okozta társadalmi újra-strukturálódás volt. Ezzel együtt a Baní Jász belső rétegzettsége (eredetileg 20, ma 10-12 csoport/nemzetség) is sokat elárul a félszigeti arab törzsek belső viszonyairól.

A törzs vezető(vé vált) csoportja az Ál Bú Faláh, amely 15-20 családot foglal magába. Ezt a nemzetséget nevezik más szóval Ál Nahján-nak, amely ma az Abú Dzabí-i emíri család s vezetője ma egyben az UAE elnöke is. Eredetileg ők voltak az al-Livá-oázis legbefolyásosabb családja, amely a későbbiekben döntő befolyást szerzett a gazdaságilag régen (datolya- és gabona-termesztés) és mai is (olaj-lelőhelyek) stratégiai jelentőségű al-Ajn térségében. A Livában datolya-ültetvényeik, tevecsordáik voltak, a partvidéken (Abú Dzabí környékén) pedig bekapcsolódtak a gyönyhalászatba.

(Ez utóbbi geográfiai tagoltság egyébként általános volt: a legerősebb családok belső, Liva-oázisbeli és al-Ajn-i gyökerekkel és gazdasági érdekeltségekkel bírtak, s szinte valamennyiüknek volt részesedése a part menti bizniszből - kereskedelem, halászat, gyöngykagylászat.)

Az Ál Bú Mahajr volt a Baní Jász legnagyobb alcsoportja: Dubajban 300, Sardzsában 60, Abú Dzabíban 55 család tartozott hozzá s elsősorban halászattal foglalkoztak. Eredetileg a legbefolyásosabb Ál Bú Faláh alága voltak, de a Dubaj térségében szerzett befolyásuk révén önálló nemzetséggé avanzsáltak. E csoport vezető családja lett az Ál Maktúm, a Dubaji Emírség uralkodói. (Ma pedig az egész UAE legbefolyásosabb politikusai, élükön Muhammad bin Rasíd Ál Maktúm emírrel.)

Az egykor 100 családot felmutató Rumajtha-csoport eredetileg a Livá-oázisban datolyáskodott, kisebb részük pedig Abú Dzabí partvidékén gyöngyhalászott, amíg tehette. Ugyanezt tették a Qumzán-ok.

A Qubajthát is gyöngyhalászattal foglalkozott, s tevékenységi területe az Öböl jó részére kiterjedt. A mai Katar területén önálló települést (Khar/Khor 'Udajd) alapítottak. Az UAE-alapító Zájid-Zayed sejk mamája is ebből az ágból származott.

300 család alkotta a többnyire beduin Mazrú' ágat, mely elsősorban a Livába és a mai szaúdi-emirátusoki határvidéken vándorolt, de befolyása volt al-Ajn környékén is.

További ágak:
+ Hámilí/Havámil, a Livá juh-és kecsketenyésztésében utaztak, kisebb hányaduk pedig a partvidéken gyöngyhalászott. 
+ Maháriba, mára jelentéktelenné vált nemzetség, amely korábban 150 családdal a legerősebbek közé tartozott s a nomadizáláson túl a Livában és a partvidéken is voltak érdekeltségei.
+ Maságín, Abú Dzabí és al-Ajn között élő csoport.
+ Marar, Dubajban élő csoport.
+ Szudán, Abú Dzabíban élő csoport.

Aztán, hogyha még bírjuk, szó lesz egy-két egyéb törzsről, akik szerepet játszottak/játszanak Abú Dzabí múltjában és jelenében.

Vagy talán mégsem.

Szólj hozzá!

Öböl/4 32 - Nincs szaga

2018. február 02. 09:08 - politics&islam

 

Suetonius leírja a golyófejű császár, Vespasianus halálát. Aki, közelegvén érezvén a véget, kérte, segítsék fel ágyából, hiszen "a császárok állva halnak meg". Többnyire - kívánatosan - a csatamezőn, vagy legalább praetoriánusai és/vagy barátai orvtámadása során tőrdöfésektől sújtva. Vespasianusnak azonban az ágy adatott. Azt azért hozzátette az adott pillanatban: "Vae, puto deus fio."

Meg mondott mást is. Az árnyékszék-adó ürügyén azt a híres korrelációt a pénz és a szag viszonyáról.

Na, annak itt is van realitása.

Az Emirátusok - csakúgy, mint a Nagy Testvér Sz-A. és további toldalékai - a kezdetektől fogva bojkottálja s nem ismeri el Izraelt. A közelmúltban például nemzetközi sportversenyre (dzsúdó) beengedték ugyan a zsidó állam sportolóit, de lépten-nyomon megalázták őket s amikor az egyikük a dobogó tetejére állhatott, a sportág nemzeti szövetségének indulója és a szakág zászlaját húzták fel. Persze az aranyérmes a Hatikvát énekelte, azt nem tudták betiltani.

A Lúvr Abú Dzabíban is büszkén, a deklarált "új művészeti koncepció" jegyében, a kiállított tárgyak összevisszaságában az egyik - sötét - teremben gyönyörű jemeni Tóra látható, a vallások - talán egyetlen valódi tematikus - termében pedig egymás mellé helyeztek egy korai iszlám-kori és gy középkori zsidó sírkövet valamint egy templomfelirat-töredéket.

Persze erre lehet mondani, hogy az adott kormányok Izrael és nem zsidó-ellenesek. De hát akkor hova tegyük azt, hogy öbölbeli üzletemberek hosszú évek óta (legalább Fahd szaúdi király uralkodása (1982-2005) idejétől -persze megfelelő inkognitóban - a globális gazdasági térben együttműködnek izraeli üzletemberekkel. Ez a mostani svung ezen a téren nem más, csak a kulisszák mögül való előlépés.

Ciprus és Libanon az ezredfordulón fontos fókusza volt ezeknek az ügyleteknek. Broummana és Beit Merri szállodái mesélhetnének erről.

Ahogy nekem meséltek is.

A Rijádban luxushotelban lesittelt, majd egy meglehetős összeg kipréselése után a minap szabadon bocsátott al-Valíd bin Talál herceg vagy a Harírí-család is bizniszelt akkoriban az izraeliekkel. Hogy a legkiemelkedőbb emirátusokbeli vezetőkről ne is beszéljünk.

Bizony, nincs szaga.

Szólj hozzá!

Öböl/4 31 - Louvre

2018. február 01. 19:54 - politics&islam

 

Van az Aleppói Nemzeti Múzeum. Voltam benne vagy ötször. S leginkább - túl az afríni asszír kőoroszlánokon - egy alig ember-méretű fehér szobrocskáért jártam vissza. Egy Máriból való istennőszobrocska volt, kőkorsóval a kezében. Lenyűgöző. Egykor keresztbe törték, de összeilleszthető maradt. Még saját legendát is gyártottam hozzá, hogyan eshetett meg a dolog, amikor Hammurapi csapatai elfoglalták Zimri-lim palotáját.

In situ is voltam a romoknál, Kelet-Szíriában (Tell al-Harírí), közel az iraki határhoz. De az egy másik történet.

Most az Abú Dzabí Lúvr.

Hát ez az, ami hiányzott itt.

Két szárny:

1. A párizsi anya(?)intézmény Fontainbleau-i Királyi Istállóban lévő mellékraktárában porosodó futottak még művészek alsó-közepes művei, gyermeteg filmvetítésekkel megspékelve.

Csúcstárgy: XV. Lajos százötvenhat portréjából a százötvenhetedik.

2. Relikviák a sejk nappalijából, Egyiptomtól Bretaigne-ig.

Nekem tetszett. Sok volt az évszám, nézegthettem, ki mennyit élt. (Újból megerősítèst nyert a megfigyelés: a Napkirály kortársai - uralkodójukhoz hasonlóan - sokáig húzták.)

Csúcstárgy: hordozható fa-templom a Fidzsi szigetekről 1900-ból.

Összehajigálunk tárgyakat, aztán veszünk egy nevet. Ez így nem megy.

P.s. Jó, ha az ember újságíró (is). Mindezt a hókuszpókuszt ingyér' megnézheti.

26992260_1563861693662926_4632917049478078302_n.jpg

27067196_1563862716996157_5147679506241836287_n.jpg

27072661_1563862343662861_8150944658429399952_n.jpg

 

26993336_1563862256996203_1634041021281157846_n.jpg

26991693_1563863226996106_8797659695061520992_n.jpg

27459739_1563863083662787_1121462684888412807_n.jpg

Szólj hozzá!

Öböl/4 30 - Búr Dubaj

2018. február 01. 17:47 - politics&islam

 

A khor mellett száz éve száz ház, ha volt. Aztán jöttek az indiaiak, pakisztániak, perzsák. A negyed máig a Hindusztáni-félsziget légkörét árasztja.

S foltokban a globális pszeudo-turizmus ízlés-vesztett világát.

Mindig errefelé laktam.

P.s. A mindenfelé elterjedt kínai-negyedek emlegetése közhely. Elfelejtődik, hogy Ázsia déli fertályán, gyakorlatilag a Perzsa-öböltől Indonéziáig a több évszázados és mai is folytonos kiáramlás eredményeképpen sokmilliós indiai/pakisztáni/bangladesi/srí lankai közösségek tágítják ki a - mondjuk így - hindusztáni kultúrkör határait.

Izgalmas.

26992123_1562346320481130_884769964482754615_n.jpg

27066956_1562346813814414_5223491948684743530_n.jpg

26993611_1562347023814393_6118626084833823450_n.jpg

26992207_1562347333814362_8694878879856673492_n.jpg

26992298_1562347163814379_9126512135422215374_n.jpg

26991798_1562347860480976_2749864954039249172_n.jpg

26907849_1562347457147683_1058581725169354408_n.jpg

27066883_1562347713814324_623427835339080465_n.jpg

27072344_1562348870480875_4256573111103645305_n.jpg

22490095_1562349313814164_2945746005076085616_n.jpg

26994136_1562349040480858_4505183535519644826_n.jpg

27336537_1562348693814226_8512086380343832533_n.jpg

Szólj hozzá!

Öböl/4 28 - Barádzsíl

2018. február 01. 09:33 - politics&islam

 

Van Jazdban egy fantasztikus állapotban lévő áb-é anbár (félig a földbe süllyesztett, kupolával fedett víztározó). Szokás szerint készítettem róla egy rakás képet; mentve várják az időt, amikor a digitális jelek is elporladnak majd a tér-idő kontinuumban.

Jazdban - miként egyébként a többi közép- és dél-iráni városban is - számtalan víztározó van, de az egyik nagyon híres. Négy középkori "hűtőtornya" van; perzsául (bádgír/szélfogó).

Egyszerű építmények, négyosztatú tornyok, a szél bármilyen irányból is fúj, a friss levegő levezetődik az alsó terekbe. Kiváló légkondicionáló.

Ebben a formájában innen, Perzsia sziíéből terjedt el - többek között az Öböl innenső partján. Dubajba a 19. századtól idetelepülő perzsa kereskedők hozták.

Persze a helyi arabok kikérik maguknak ezt a származtatást; mondván ez echte helyi találmány az itt bardzsíl-nak (tsz. barádzsíl) nevezett építmény. Van hagyományosan téglából, pálmaágakból és - levelekből, de még betonból épített is.

A lényeg: ma is lehetne alkalmazni az energiazabáló elektronikus légkondicionálás helyett.

De minek? Hiszen van itt energia, kérem!

Egy ideig még biztosan.

27066904_1561366830579079_1036168243694692396_n.jpg

26904549_1561366993912396_5799065565886019410_n.jpg

27072503_1561367273912368_8888553728581864214_n.jpg

27332495_1561367780578984_3870933983748431419_n.jpg

26992454_1561367580579004_1817218548066000429_n.jpg

19554495_1561367713912324_5772990834216144432_n.jpg

26907670_1561367910578971_4326933086146207678_n.jpg

27073015_1561368000578962_3033955753329882995_n.jpg

27331889_1561368183912277_3758530459440478040_n.jpg

 

Szólj hozzá!

Öböl/4 27 - Panoptikum

2018. január 31. 21:23 - politics&islam

 

György Péter-fanként, múzeumkritikáit olvasva valamelyest tisztában vagyok vele, hogy az efféle kiállítások meglehetősen idejétmúltak.

Az emirátusi és ománi múzeumokban mégis ez dívik; s annyira azért nem rossz. Mindegyik helyet átlengi valami pontosan megfogalmazhatatlan mélabú.

Magyarázatához kissé visszamennék a preiszlám arab irodalomhoz. A dzsáhilíja korának legmagasabb szintű művészeti ága a költészet volt. A hihetetlenül gazdag klasszikus arab nyelvben teljesedhetett ki a Félszigeten élők (elsősorban beduinok) művészeti ambíciója.

Ennek vezérműfaja a sokszor több ezer két félsoros bajt-ból álló qaszída volt. Általában ezek a klasszikus értelemben vett "elbeszélő költemények" voltak, főhőssel, sztorival, katarzissal. Ami azonban szinte valamennyi műben jelen volt, az az "atlál"-leírás.

Az atlál "romok"-at jelent; egész pontosan az egykori, elhagyatott beduin tábor maradványait. Ennek lefestésével ábrázolták legplasztikusabban a mulandóságot, a természet erejét s az ember valódi helyét-szerepét a világban.

Hogy ismételjem egyik kedvenc kifejezésemet: ez a világszemlélet kedvemre való.

Ezekben a múzeumokban is ez érezhető. Az atlál. Hogy mi múlt/veszett el.

26992480_1560419894007106_8074857348237955109_n.jpg

27066893_1560421454006950_2166710508496320351_n.jpg

27067114_1560421784006917_3933403979616495406_n.jpg

19554531_1560420834007012_3018564266334659281_n.jpg

21616337_1560422774006818_5663466302266956266_n.jpg

21616337_1560423694006726_3859058548571135926_n.jpg

22089486_1560422470673515_4565779613114468281_n.jpg

25442843_1560422264006869_7264087053901254208_n.jpg

26815418_1560421120673650_4922366140224885210_n.jpg

26903963_1560421980673564_3812965352535812650_n.jpg

26903994_1560422897340139_8843227090197320375_n.jpg

26904012_1560421657340263_6197162992779305916_n.jpg

 

26904054_1560420184007077_6347704720820623665_n.jpg

26904341_1560421324006963_1473079623027049672_n.jpg

26904469_1560420050673757_8461532523426884341_n.jpg

26906959_1560423464006749_8285729844545965385_n.jpg

26907796_1560423210673441_367694372913452280_n.jpg

26992437_1560421917340237_8857246110537274320_n.jpg

26991977_1560423590673403_6446315830210165119_n.jpg

Szólj hozzá!

Öböl/4 26 - Adzsmán/Ajman

2018. január 31. 17:13 - politics&islam

 

Lássuk, mit írtam róla három éve:

"Van a nem elhanyagolható értékű bélyeggyűjteményemben egy adzsmáni posta által kiadott komplett sorozat: a történelem nagyjairól, köztük olyan hírességekről mint Benito Mussolini, Joszif (a bélyegen: Joseph) Sztálin vagy Adolf Hitler. Kiadták Adzsmánban 1980 körül, vettem a damaszkuszi Hamídíje-bazárban 1995-ben. Szép.

Erről a Hitler-relációról hirtelen két eset jut az eszembe.

Az egyik az aleppói Abú Firász parkban esett meg velem 1993 nyarán. Ott egy helyi illetőségű fiatalember órákon át faggatott arról, hogy a nevezett Vezető f@szagyerek volt-e. Asszem, hiába tartottam neki töri-szemináriumot, ragaszkodott a kérdésben megfogalmazott prekonceptív véleményéhez, és folyton a jeruzsálemi mufti barátságát hajtogatta. Nemhiába, Háddzs Amín al-Huszajnínak máig nagy a presztízse az arab társadalmakban.

A másik élmény nem sokkal ezután esett: 1995 januárjában - három hónappal az izraeli-jordán békekötés után Jordániában mértem fel a műemléki helyzetet. Az ország tele volt izraeli turistával, akik nagy ívben kerülgették a könyvkereskedők által egészen a járdák közepéig glédába rakott arab nyelven változatos kiadásokban megjelent Mein Kapf-köteteket. Lestem: a kereskedők elégedetten szemlélték a szlalomot.

Ja, és Adzsmánról magáról... Isteni hummuszt és falafelt ettem egy itteni, szíriaiak által működtetett kifőzdében. Emígy igazán jó hely."

Szinte nem is igaz. Pakisztáni üzemeltetésű hotelocskám mellett ma is szír hummuszt früstököltem; nem ugyanazon a helyen.

A kis emirátusok közül is a legkisebb, Sárqa/Sharja által körbefonva. Egy város csupán. Amit igencsak bajos megkülönböztetni a Dubai-agglomeráció többi részétől.

Nézzük, hátha múltjával specifikálhatjuk kicsit.

Mindjárt itt az elnevezés. A szónak három olvasata van: az egyik (ez tetszik talán a leginkább errefelé) szerint az 'adzsmán törzsnévből származik, amely a Félsziget közepén élő Banú Jam része volt. (És a 19-20. század folyamán keményen harcolt az Ál Szaúd és milíciája, az Ikhván ellen.) A másik etimológia szerint a szó Omán kicsinyített szóalakja. A harmadik pedig, amiről itt hallani sem akarnak, hogy eredete az 'adzsm (perzsa/idegen) jelentésű kifejezés.

Amikor elindult a sogenannte fejlődés (hatvanas-hetvenes évek), a település al-Muvajhát (Kis Vizek) nevű részén Umm al-Nár-kultúrához tartozó kör alakú sírokat találtak az i.e. 3. évezred végéből. S néhány említés a mezopotámiai táblákon is felbukkan.

Mindenesetre a vidék meglehetősen későn kapcsolódott be a történelembe. 1810-ben foglalta el a területet a Bú Samsz-családtól Rasíd bin Humajd al-Nuajmí sejk. A Nuajmík aztán azóta is.

Különösen, miután a britek Ra'sz al-Khaima 1820-as legyőzése után (lásd ott) Sárqa és Adzsmán ellen is felléptek. Az utóbbi 1823-ban kapitulált.

Utána hol Sárqa/Sharja ellen kellett valahogy megőriznie a függetlenségét, hol Omán Perzsa-öböl partvidékére való kacsingatásaival kellett megküzdenie.

Meg az 1930-as években a gyöngyhalászat összeomlásával. Amikor Japán mesterségesen növesztett gyöngyökkel árasztotta el a világpiacot.

Adzsmán nem volt egy népes hely. Az 1900-as évek elején 750-en laktak itt.

Most egy kicsit többen.

26904401_1559433364105759_219914824245400010_n.jpg

27072939_1559433440772418_2880621604414646684_n.jpg

26907045_1559434210772341_8945721402485165114_n.jpg

26907758_1559433730772389_3751119084679904296_n.jpg

26903876_1559433944105701_6604922226285861909_n.jpg

26907982_1559435407438888_4958035928257260158_n.jpg

27067215_1559434560772306_633188839669519896_n.jpg

26907641_1559436607438768_7714239339001501725_n.jpg

27066893_1559436760772086_4265090585423328186_n.jpg

Szólj hozzá!

Öböl/4 25 - Umm al-Qajvajn

2018. január 31. 11:12 - politics&islam

 

(Az elmúlt napok "fb-termése")

Immár másodszor, visszatérős hely.

Három éve (2015. január 6-án) ezt írtam róla:

"Ez talán megmarad majd a posztapokaliptikus emirátusokból. Végre egy hely, ahol nem az ultramodern dominál. Prenafta korabeli emirátus. Lapos, kopott, fésületlen. Igaz, az óvárosi részben egy szem emíri sem él. Banglades tengerentúli területe - leginkább. Emiatt aztán jó a csirkeesült, agyonfűszerezett rizzsel. Igaz, utána tejes teát szervíroz a dakkai garszon a halászkikötő egyik decens vendéglátóipari egységében.

Egyébiránt olyan, mintha Abu Dzabiból vagy Dubaj-Sarqából nem látszódna ez a vidék. Nincs olaj, nincs kereskedelem, hátsó-hindosztáni halászok vesződnek a hálóikkal.

Viszont: a vár impozáns! A legerdekesebbek a ruhabolti próbababák különféle beduin szerepben. A legjobb: két kisfiú hagyományos öltözetben kerékpárráffal karikázik. Ez a bicikli miatt tetszett nagyon. Egyébként jó színvonalú kiállítás, nyitva szombattól csütörtökig, nőknek csak kedden.

Ja, és a pénzkiállítás főhelyén egy 1930-ban, az M.Kir. Nemzeti Bank által nyomott százpengős. Ezért érdemes volt e kaloriazabaló hőségben idetekerni."

Két szignifikáns változás: 1/ A keddi nőnap negligálva. 2/ Az "óvárosi" halász-negyedet dózerolják elfele. Ideért a fejlődés. Reményelhetjük, hogy a helyén olyan szép, ízléses hotel+spa nyílik, mint az alanti képek némelyikén látható. (Így aztán kijelenthetjük: esse marad meg.)

Mini emirátus hosszú történelmi múlttal. 7000 éve lakott, a bronzkor óta jelentős mezőgazdasági terület (gabona- és datolyatermesztő profillal), amely hamar a mezopotámiai kultúrák hatósugarába került - Dilmunnal (Bahrein), Dzsolfárral (Ra'sz al-Khaima) és Magannal (Omán).

Az emirátus területén lévő Tell Abrak az Umm al-Nár-kultúra kiemelkedő jelentőségű települése volt, mezopotámiai, Indus-völgyi (Harappa), dilmuni és magani kapcsolatokkal. A másik itteni kiemelkedő régészeti lelőhely al-Dúr, mely a kőkortól kezdve folyamatosan lakott település volt, és ahol regionális viszonylatban is jelentős Napisten-templom romjait is feltárták.

Nabu-kudurri-uszur babiloni uralkodó (Kr.e. 605-562), akiről tuDJuk, magyar vót; Badinyi Jós Ferenc különbejáratú sumerológus és őstörténész szerint a név jelentése: "ne bolondozzon az úr", nos Nabukodonozor is elfoglalta a települést, s kikötőjét Akkádnak nevezte (talán az ott lakó mezopotámiai gyökerű lakosság miatt).

Az Arab-félsziget középső területeiről (Hidzsáz) származó Ál Alí-törzs a 18. században telepedett meg itt s a vezetői, az al-Muallá-család 1775 óta igazgatja a vidéket.

Abdulláh al-Muallá sejk 1820-ban kötött szerződést a britekkel.

Hogy egy kissé érezzük, honnan indult a kis emirátus: 1903-ban 5000 lakossal bírt, vezető iparága a hajóépítés volt. Évente tíz hajót gyártott Dubajnak, ötöt-ötöt Sárqának ès magának.

A mostani uralkodó, Szaúd bin Rasíd al-Muallá nagyatyja, Ahmad bin Rasíd UAE-alapító atya.

Szeressük a kicsiket is!

26904337_1558630950852667_8362914733725787762_n.jpg

26907164_1558631130852649_5805181596825468787_n.jpg

26805212_1558631660852596_7684678095642472454_n.jpg

26814772_1558631474185948_1010978938409555203_n.jpg

26904233_1558631204185975_1000000365661201153_n.jpg

26815317_1558631880852574_6710414105391895833_n.jpg

26804488_1558632067519222_2050657403861445322_n.jpg

26992081_1558634860852276_8663250518161027597_n.jpg

26733817_1558634200852342_6253206685676356827_n.jpg

Szólj hozzá!

Öböl/4 23 - Al-Fudzsajra/Fujairah

2018. január 28. 21:29 - politics&islam

 

Az egyetlen emirátus, amelynek nincs kijárata a Perzsa/Arab-öböl irányába. Hatalmas hegyek koszorúzta tengerpartja az Arab-tengerre/Ománi-öbölre néz. Csak Ra'sz al-Khaimával és al-Sárqával (Sharjah) határos.

Nem véletlen ez a földrajzi fekvés. Történelme is összekapcsolódik Ománnal.

A terület felett regnáló család, a Sarqí-k maguk is Omán területéről, az általam többször vizitált és máig csodált Nizva városából érkeztek. De a törzsi hagyományok - a beduinoknál természetes módon - ettől is messzebbre nyúlnak vissza: a sarqík eredetileg Jemenben éltek és a híres Ma'rib-gát utolsó átszakadását (575) követő nagy népesség-kiáramlás során kerültek Omán középső vidékére. (A jemeni öntözéses művelés kulcs-teteptárgyának összeomlásai minden alkalommal jelentős népességkibocsátással, a Közel-Keleten pedig hatalmi átrendeződésekkel jártak.)

Matar al-Sarqí sejk volt az 1700-as évek második felében az erre a területre delegált ománi helytartó. (Az ománi közigazgatásban ez volt az Északi-tartomány, al-Samálíja.) Az ő fia, Muhammad bin Matar volt az első itt született sarqí sejk és tőle számítva egyenesági a leszármazás a törzsi vezetésben.

Két nagy várat építettek: az egyik a fudzsajrai (lásd a képeket), a másik a bithnai (képek majd a Fudzsajra-Ra'sz al-Khaima viszonylaton).

A terület 1850-ig állt ománi fennhatóság alatt, amikor is a sárqa/sharjai al-Qászimík elfoglalták és Kalba székhellyel helytartó útján terjesztették ki ide a hatalmukat.

1901-ben aztán az aktuális sarqí sejk, Hamad bin Abdulláh kinyilvánította függetlenségét s Fudzsajra lett az önálló emírség központja. Az addigi közigazgatási központ, Kalba (egy helyre kis várral; lásd valahol a blogomon 2015 tájékán) - mindmáig - al-Sarqa/Sharja Emirátus része.

Fudzsajra lett az utolsó, Nagy-Britanniával szerződést kötő emirátus - meglehetősen megkésve, 1952-ben. Nem is sokáig maradt ez így, 1971-ben Muhammad bin Hamad al-Sarqí sejk már ott volt az UAE alapító atyái között.

Azóta pedig tudjuk: úgynevezett fejlődés van.

Rohamtempóban bontják a hegyeket, iszonyatos cementgyárak működnek Dibba és Fudzsajra környékén, az olaj-és vegyiművektől gyakorlatilag nem lehet levegőt kapni a fővárostól északra (tegnapelőtt inhaláltam ott egy kicsit), felépült az oszmán stílusú, 28000 ember befogadására alkalmas Zájed sejk mecset s mindenütt terül szét az aszfalt.

De még maradtak hegyek és aszfaltozandó területek. Nem feladni!

19598740_1557150857667343_7297096950754058616_n_1.jpg

26804826_1557151144333981_1908378877830139840_n_1.jpg

26903827_1557151887667240_1474763094806303619_n_1.jpg

26815556_1557151331000629_3750712825631921575_n_1.jpg

19510676_1557152277667201_6624225416210549566_n_1.jpg

Szólj hozzá!

Öböl/4 22 - Bidja

2018. január 28. 19:23 - politics&islam

 

Három éve már voltam itt, de az igazán értékes helyekre visszatérendők vagyunk.

Az Emirátusok legrégebbi mecsete, 1446 körül épült. Négy lapos kupola, odabent mindössze 50 négyzetméteres tér, egy vastag oszloppal. Apró, dísztelen mihráb, kőből rakott minbar, könyvtartó fülkék.

Meglehetős környék.

Nem is kell ennél több.

26734391_1556735331042229_4547978903774736907_n.jpg

26907060_1556735644375531_8685560874401282773_n.jpg

26904270_1556736244375471_6766041318823559506_n.jpg

Szólj hozzá!